Slovenský SUBARU Klub

Občianske združenie

Názov OZ: Slovenský SUBARU KLUB
Sídlo: Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Bankové spojenie - IBAN: SK2509000000000305315492, Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 42175011
DIČ: 2023049853
Predseda výboru OZ: Katarína Handríková – „ Ketryn
Podpredseda výboru OZ – tajomník: Matúš Červeňák
Pokladník: Lucia Špilda Nosálová – „drabka
Predseda revíznej komisie OZ: Branislav Šaškovič
Člen revíznej komisie OZ: Lukáš Farkaš – „Lukyboy
Člen revíznej komisie OZ: Ľuboš Handrik – „Taurus
Slovenský SUBARU KLUB je občianske združenie (ďalej len OZ SSK) majiteľov a priaznivcov vozidiel značky Subaru. Hlavným cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvoj vzájomných vzťahov medzi členmi OZ ako aj medzi ostatnými priaznivcami tejto značky.
Na prístup ku klubovým stránkam a k využívaniu funkcií tohto webu nie je nutné sa stať členom OZ SSK. Stačí sa registrovať ako člen pomocou registračného formulára
Výška riadneho členského príspevku na rok 2017 bola na valnej hromade OZ SSK stanovená na 20,- EUR. Spolu s riadnym členským príspevkom môže každý člen zaplatiť aj mimoriadny členský príspevok v ľubovolnej výške. Mimoriadny členský príspevok môže byť poslaný spolu s riadnym v jednej platbe alebo kedykoľvek počas roka ako samostatná platba.
Presný spôsob platenia členských príspevkov je definovaný v Organizačnom poriadku OZ SSK. Členské príspevky sa platia len na účet OZ SSK SK2509000000000305315492 v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. Pri platbe uveďte konštantný symbol 0558.
Variabilný symbol – uveďte svoje členské číslo, ktoré Vám pridelí a oznámi vedenie OZ SSK po obdržaní Vašej podpísanej prihlášky.
Špecifický symbol – spôsob vytvorenia špecifického symbolu je detailne popísaný v organizačnom poriadku OZ SSK. V prípade že:
  • budete platiť iba riadny členský príspevok vo výške 20,- EUR – uveďte „12018
  • budete v jednej platbe posielať riadny aj mimoriadny členský príspevok nad rámec 20,- EUR – uveďte „42018
  • budete kedykoľvek v priebehu roka posielať zvlášť platbu s mimoriadnym členským príspevkom v ľubovoľnej výške – uveďte „22018
Stiahnite si prihlášku člena, vyplňte ju a pošlite podpísanú prihlášku poštou na korešpondenčnú adresu OZ SSK: Slovenský SUBARU KLUB, občianske združenie, Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica. Nezabudnite uviesť aspoň e-mail ako kontaktný údaj. Po prijatí prihlášky Vám vedenie OZ pridelí členské číslo, ktoré Vám oznámi mailom spolu s údajmi o platbe.